Basisschool De Schakel Woerden

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad draagt bij aan de missie en de visie van De Schakel door samen te werken aan goed schoolbeleid.

Voor het jaarverslag 15-16 klik hier

Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan een school. Het schoolteam verzorgt het onderwijs.
De directie van de school zet in eerste instantie de beleidslijnen uit. Ouders en team voelen zich bij dit beleid betrokken. Meedenken en meebeslissen daarin geeft meerwaarde. Daarvoor is een officieel orgaan in het leven geroepen: de medezeggenschapsraad (MR).

De Medezeggenschapsraad heeft zeven bijeenkomsten in dit schooljaar.

Onderwerpen zijn:website3

Jaarrooster - Passend Onderwijs - Schoolresultaten

Communicatie - Schoolbegroting - vakantieplanning

Tussenevaluatie schooljaarplan - Leerlingaantal ontwikkeling

Gezamenlijke vergadering met de Wijde Blik

Schooljaargids 17-18 en evaluatie van het afgelopen jaar

Evaluatie van het functioenren van de MR en plannen 
 

Verslagen van de bijeenkomsten zijn bij Caroline v.d. Berg (leerkracht groep 6) op te vragen.

IMG 1047De MR van de Schakel bestaat uit de volgende leden:

Rob van Leeuwen, ouderlid en voorzitter
Aruna Madho, ouderlid
Pim Kroon, leekracht groep 8
Caroline van den Berg, leerkracht groep 6 en secretaris

contact: mr@deschakelwoerden.nl

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd wanneer een MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht heeft over de te bespreken onderwerpen.
Zie voor uitgebreide informatie hierover, bijvoorbeeld de wettekst, op de site van het ministerie van OCen W: www.minocw.nl 

 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210