Basisschool De Schakel Woerden

Leren buiten de groep

 

 

    IMG 0820    IMG 0931

Zorg voor alle kinderen

De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Een aanpak die tien jaar geleden prima werkte, blijkt bij kinderen die opgroeien in onze tijd veel minder effectief. Andere benaderingen zijn nodig, ander gedrag, andere bekwaamheden. Leerkrachten en directie zullen zich moeten blijven ontwikkelen. De leerkrachten op de Schakel tonen enthousiasme, hebben hoge verwachtingen, gebruiken positieve energie. Op de Schakel hebben leerkrachten de scholing voor Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) afgerond en zijn wij met een aantal activiteiten gestart of willen wij deze verder ontwikkelen:
· Invoeren van handelingsgericht werken. IMG 1154
· Wij begrijpen dat kinderen verschillende dynamieken hebben.
· Benutten van de mogelijkheden en de talenten van leerlingen.
· Doelgerichte plannen op basis van het ontwikkelingsperspectief van de   leerling.
· Het actief betrekken van de leerling bij de eigen ontwikkeling.
· Een goede afstemming en communicatie met ouders over de mogelijkheden van hun kind.
· Het verhogen van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs en verantwoorden van de resultaten.
· Opstellen van een werkdocument voor passend onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Organisatie van onze zorg
Naast onze groepsleerkrachten hebben ook andere leerkrachten taken in de zorg voor onze leerlingen:
· Wij werken met een Remedial Teacher (RT), die een ochtend hulp aan individuele kinderen of groepjes kinderen verzorgt. Aanvullend maakt de intern begeleider van onze school tijd vrij voor extra hulp.
  Doel is om alle kinderen zo lang mogelijk de basisleerstof in de groep te laten volgen.
· Er is soms extra ondersteuning van een tweede leerkracht. Zo kan de groep worden opgesplitst of invulling worden gegeven bij
  
extra onderwijsbehoefte.
· Eén ochtend in de week wordt Spaans gegeven aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen.
· De Interne Begeleider neemt met regelmaat groepjes kinderen voor  extra ondersteuning mee en verzorgt ook RT. 
 . Wij gaan ook dit schooljaar met 'Drieluik' aan het werk.

Werken aan zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en eigen keuzes maken. Zorg voor àlle kinderen.

Passend onderwijs vraagt van scholen uit te gaan van de onderwijsbehoeften van kinderen. Met andere woorden: welke leerstof moeten wij aanbieden en op welke wijze. Veel kunnen wij met onze nieuwe methoden voor taal en rekenen al realiseren. In deze methoden is veel ruimte om op het eigen niveau te werken. Soms zullen wij onze manier van instructie aanpassen. Soms is extra aandacht nodig.

Naast de leervakken is het ontwikkelen van andere vaardigheden, bijv. sociale vaardigheden en het ontwikkelen van je eigen talenten, net zo belangrijk. Het tegemoet komen aan het maken van eigen keuzes door kinderen past hier in.

website2Tijdens de lessen 'Drieluik' in groep 5 t/m 8 werken wij op een manier om aan zowel leervakken als andere talenten en vaardigheden tijd te kunnen besteden. Wij vinden dit belangrijk en ouders hebben in de ouderenquête aangegeven dit ook belangrijk te vinden.

De werkwijze en de activiteiten zijn voor de kinderen soms nieuw. Er wordt bij de kinderen nadrukkelijk een beroep gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijk zijn voor wat je doet en hoe je je opstelt.

Hoe gaan wij dit doen?

In elke groep 5-6-7-8 wordt voor een periode van ongeveer 10 weken drie groepen gemaakt. In de groepen praten wij over het "drieluik uur". Op de momenten dat in deze drie groepen gewerkt wordt, komt er een extra leerkracht in de klas. De twee leerkrachten gaan met deze drie groepen kinderen aan het werk. Een groep is vooral gericht op nieuwe leerstof; de tweede groep is met een zelfstandige werkopdracht aan het werk en de derde groep is creatief bezig. We spreken van een "Doe-", een "Maak-"en een "Oefengroep". Na 10 weken schuiven de kinderen door naar de volgende groep. Op deze manier doorloopt elk kind de drie onderdelen. De opdrachten in de groepen zijn verschillend en afhankelijk van het niveau, interesse en zelfstandigheid.

De kinderen die meer aankunnen, geven wij opdrachten waar zij de hele week door zelfstandig aan kunnen werken. Tijd voor de opdrachten wordt gecreëerd door de basisleerstof te compacten. Hierdoor blijft tijd over voor verdieping en verbreding.

De kinderen die voldoende aan de basisleerstof hebben krijgen een stevige basis voor de toekomst. Wij halen uit de kinderen wat er in zit. Zowel cognitief als op andere gebieden.

De andere talenten en vaardigheden (creativiteit, techniek, muziek, doorzettingsvermogen, motivatie, nauwkeurigheid, etc.) van kinderen krijgen meer aandacht. De leerlingen willen graag meer invloed op hun werk. Op deze manier komen wij hen tegemoet.

Remedial Teaching blijven wij geven aan de kinderen die dat nodig hebben, alleen minder buiten de klas.

Kinderen in groep 3 en 4, die meer aankunnen, worden uit de groep gehaald om vaardigheden te leren waarmee zij daarna zelfstandig aan het werk kunnen.

Al werkende zullen wij misschien aanpassingen doen in deze opzet. De nieuwe opzet is een middel; het doel blijft goed en passend onderwijs voor alle kinderen van de Schakel binnen onze mogelijkheden.

We hebben het programma zelf ontwikkeld. Alle opdrachten en materialen zijn bedacht en verzameld. Het betreft dus geen methode die de school heeft aangeschaft. 

In de “Maakgroep” zijn onderdelen verwerkt die voorheen al in het lesprogramma van de betreffende groepen voorkwamen. In groep 5 betreft dat het leren werken met ‘words’ en in de groepen 6, 7 en 8 maken de kinderen een werkstuk waarover ze daarna een spreekbeurt houden.

Voor de “Oefengroep” is er een map met opdrachtenbladen met bijbehorende werkbladen. In 12 weken kunnen de kinderen onmogelijk alle opdrachten uitvoeren. Ze mogen (moeten) dus kiezen. Als ze hun keuze gemaakt hebben, gaan ze zelfstandig aan de gang. Uiteraard is de leerkracht voor hulp in de buurt. Het gaat in de “Oefengroep” om opdrachten als ..

- ‘Leeskrakers’ (goed lezen en slim redeneren/puzzelen om een tabel in te kunnen vullen)

- Hoe zit een krant in elkaar (koppen, rubrieken, kosten, soort krant e.d.)

- ‘Biodiversiteit’ (indeling dieren- en plantensoorten op aarde)

- Grieks alfabet (ontcijferen van Griekse woordjes, zelf woordjes maken, rekenen)

- Denkwerk (informatieverwerking: tabellen, grafieken, schema’s)

- webquest (computeropdrachten over een bepaald onderwerp)

- werkbladen natuur

In groep 8 is de oefengroep anders ingevuld. Deze groep krijgt in 12 lessen de belangrijkste onderdelen van een cursus EHBO.

Ook voor de “Doegroep” is er zo’n keuzemap. Hier betreft het opdrachten waarbij de kinderen vaak handelend en/of creatief bezig zijn. Denk b.v. aan

- Een 3D-puzzel maken

- Drama-opdrachten

- Een stripverhaal maken

- Een bordspel maken

- Een plattegrond tekenen

- Opdrachten met een microscoop

- Techniek: Knex / technisch lego / kapla / kist met opdrachten over elektriciteit

- Een filmpje maken

- Een kijkdoos maken

- een bouwpakket van een kasteel

- maak een schimmenspel

- dammen  / schaken

- magische getallenvierkanten

Een hele lijst aan mogelijkheden zoals u ziet. Die lijst breidt overigens steeds weer uit, omdat we tegen nieuwe dingen aanlopen, maar soms halen we er ook weer iets uit omdat het niet goed werkt.

Naar de kinderen toe zien wij belangrijke aspecten in Drieluik:

- Doordat de kinderen zelf mogen kiezen, hebben ze enige invloed op de dingen waarmee ze op school bezig zijn.

- We doen tijdens Drieluik een beroep op de zelfstandigheid: ze kiezen voor zichzelf, zoeken de materialen, zoeken hun werkplek, proberen de opdrachten zo zelfstandig mogelijk op te lossen en ruimen hun spullen goed op.

- Creativiteit is een belangrijke vaardigheid in het leerproces. In Drieluik komen de kinderen wat dat betreft goed aan hun trekken.

Drieluik is geen vak, zoals b.v. rekenen of taal en het wordt daarom ook niet als zodanig gewaardeerd in de vorm van een cijfer of woordwaardering. Het gaat veel meer om het werken aan vaardigheden, om het ontwikkelen daarvan, om het proces. Daarom proberen we de opdrachten samen met het kind af te sluiten, -noem het evalueren?-  zodat het kind bij een volgende gelegenheid kan profiteren van de opgedane ervaringen.

 

Nieuws van de Intern Begeleiding

Op de Schakel werkt Kirsten van Rooijen als intern begeleidster (IB'er). Ze is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Het kantoor is te vinden naast groep 5. De intern begeleidster coördineert de zorg binnen de school. De ib’er legt klassenbezoeken af en begeleidt leerkrachten op het gebied van didactiek, klassenmanagement en het pedagogisch klimaat. De ib’er is betrokken bij het invullen/ coördineren van de extra hulp (RT). Wanneer er zorgen zijn over een kind voert de ib’er gesprekken met leerkrachten en ouders van kinderen die extra aandacht nodig hebben.
IMG 1435Daarnaast houdt de ib’er zich bezig met het volgen van de resultaten van de kinderen individueel, maar ook op groeps -en schoolniveau. Er worden doelen gesteld op het gebied van opbrengsten en in overleg met team en directie wordt er gekeken of de doelen gehaald zijn en welke nieuwe doelen gehaald zullen worden. Dit gebeurt n.a.v. de planning van de toetskalender en op vaste momenten in het jaar. Een intern begeleider is het aanspreekpunt voor ouders van kinderen met een leerlinggebonden financiering.

Ongeveer een dag per week wordt er door de ib’er besteed aan extra hulp aan individuele of groepjes kinderen. Ook geeft de ib’er sociale vaardigheidstraining.

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen is de intern begeleider betrokken bij het plaatsen van de nieuwe leerlingen in de groepen.

Nieuws uit de Spaanse les
drieluik4

 

Iedere woensdagmorgen is er Spaanse les op de Schakel. In overleg met ouders, leerkrachten en de intern begeleider neemt uit de groepen 6, 7 en 8 een aantal kinderen per groep hieraan deel. Deze kinderen kunnen een extra uitdaging op taalgebied gebruiken. Ieder groepje heeft een half uur per week les, gedurende drie schooljaren.

 

Waarom Spaans? Enerzijds omdat het een wereldtaal is, dus wellicht in de praktijk bruikbaar. Ook koppelen oud-leerlingen terug dat ze bij het leren van Frans of Latijn op de middelbare school veel aan hun Spaanse les hebben gehad. Anderzijds is juist Spaans gekozen omdat die taal niet al 'overal om ons heen' is. Zoals dat bijvoorbeeld bij Engels wel het geval is. Daarmee is het voor de kinderen dus echt iets nieuws, waar ze flink hun tanden in moeten zetten. En dat aspect ervan, het leren studeren, maakt deze Spaanse les een bijzondere, leuke en nuttige ervaring. In een betekenisvolle leeromgeving wordt een beroep gedaan op nieuwe uitdagingen als het geheugen, taalbegrip, de motivatie en frustratietolerantie.

 

Aan de hand van een lesmethode - speciaal voor kinderen geschreven - en diverse spellen, leren de kinderen spelenderwijs de taal beheersen. We focussen met name op begrip, woordenschat en spreekvaardigheid. De lessen worden gegeven door Anneleen Kaptein, een ouder van drie leerlingen van onze school, die tevens taaldocent is.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210